Ba Da Gao Shan You Ji Cha

Ba Da Gao Shan You Ji Cha
巴达高山有机茶

Propose Changes

Menghai Tea Factory

357g
4 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

Ba Da Gao Shan You Ji Cha 2012 Ba Da Gao Shan You Ji Cha 357g
16 pieces in a tong.
Ba Da Gao Shan You Ji Cha 2011 Ba Da Gao Shan You Ji Cha 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Ba Da Gao Shan You Ji Cha 2010 Ba Da Gao Shan You Ji Cha 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
Ba Da Gao Shan You Ji Cha 2009 Ba Da Gao Shan You Ji Cha 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian