An Xiang

An Xiang
沱茶暗香

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

An Xiang 2013 An Xiang 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian