92 Tie Bing

92 Tie Bing
沱茶92铁饼

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

92 Tie Bing 2016 92 Tie Bing 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian