8803 Tie Bing

8803 Tie Bing
沱茶8803铁饼

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

8803 Tie Bing 2009 8803 Tie Bing 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian