8803 Pao Bing

8803 Pao Bing
沱茶8803泡饼

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

8803 Pao Bing 2011 8803 Pao Bing 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian