8603 Tie Bing

8603 Tie Bing
沱茶8603铁饼

Propose Changes

Xiaguan

357g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

8603 Tie Bing 2013 8603 Tie Bing 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
8603 Tie Bing 2007 8603 Tie Bing 357g
7 pieces in a tong, 56 pieces in a jian