8603 Pao Bing

8603 Pao Bing
沱茶8603泡饼

Propose Changes

Xiaguan

357g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

8603 Pao Bing 2013 8603 Pao Bing 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian
8603 Pao Bing 2007 8603 Pao Bing 357g
7 pieces in a tong, 56 pieces in a jian