8113 Zao Chun

8113 Zao Chun
沱茶8113早春

Propose Changes

Xiaguan

357g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

8113 Zao Chun 2015 8113 Zao Chun 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian
8113 Zao Chun 2011 8113 Zao Chun 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian