8113 Hong Dai Tie Bing

8113 Hong Dai Tie Bing
沱茶8113红带铁饼

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

8113 Hong Dai Tie Bing 2011 8113 Hong Dai Tie Bing 357g
7 pieces in a tong, 42 pieces in a jian