7653 Yuan Cha

7653 Yuan Cha
沱茶7653圆茶

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

7653 Yuan Cha 2013 7653 Yuan Cha 357g