503 Hong Yin Tuo Cha

503 Hong Yin Tuo Cha
沱茶503红印沱茶

Propose Changes

Xiaguan

500g
2 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

503 Hong Yin Tuo Cha 2014 503 Hong Yin Tuo Cha 500g
100 pieces in a tong, 5 pieces in a jian
503 Hong Yin Tuo Cha 2013 503 Hong Yin Tuo Cha 100g
5 pieces in a tong, 150 pieces in a jian