201314 Zhen Qing Hao

201314 Zhen Qing Hao
沱茶201314真情号

Propose Changes

Xiaguan

357g
1 Production(s)

Tea Type: Raw Pu'erh

Productions

201314 Zhen Qing Hao 2013 201314 Zhen Qing Hao 357g
7 pieces in a tong, 28 pieces in a jian