Edit Meng Ku Rong Shi Gu Hua Xiang Zhuan

View on Site

Propose Changes to: Meng Ku Rong Shi Gu Hua Xiang Zhuan
勐库戎氏谷花香砖

Chinese Characters: 勐库戎氏谷花香砖
Size: 1000
Tea Type: Ripe Pu'erh
External Link: http://www.puercn.com/system/items/photos/000/002/992/thumb/QQ%E6%88%AA%E5%9B%BE20150731153250.jpg?1438328511
Your Name:
Email:
Proposed Change/Correction: