Edit Meng Ku Rong Shi Xue Shan Gu Cha

View on Site

Propose Changes to: Meng Ku Rong Shi Xue Shan Gu Cha
勐库戎氏雪山古茶

Chinese Characters: 勐库戎氏雪山古茶
Size: 400
Tea Type: Raw Pu'erh
External Link: http://www.puercn.com/system/items/photos/000/003/501/thumb/QQ%E6%88%AA%E5%9B%BE20150902175023.jpg?1441187604
Your Name:
Email:
Proposed Change/Correction: