Edit Long Teng Sheng Shi

View on Site

Propose Changes to: Long Teng Sheng Shi
老同志龙腾盛世

Chinese Characters: 老同志龙腾盛世
Size: 357
Tea Type: Ripe Pu'erh
External Link: http://www.puercn.com/system/items/photos/000/003/383/thumb/QQ%E6%88%AA%E5%9B%BE20150819141350.jpg?1439965209
Your Name:
Email:
Proposed Change/Correction: