Edit Da Li Guo Ji Ying Hui Ding Zhi Ji Nian Cha

View on Site

Propose Changes to: Da Li Guo Ji Ying Hui Ding Zhi Ji Nian Cha
老同志大理国际影会定制纪念茶

Chinese Characters: 老同志大理国际影会定制纪念茶
Size: 500
Tea Type: Raw Pu'erh
External Link: http://www.puercn.com/system/items/photos/000/003/377/thumb/QQ%E6%88%AA%E5%9B%BE20150818174210.jpg?1439891306
Your Name:
Email:
Proposed Change/Correction: