Edit Dong Fang Zhi Zhu Qi Zi Yuan Cha

View on Site

Propose Changes to: Dong Fang Zhi Zhu Qi Zi Yuan Cha
沱茶东方之珠七子圆茶

Chinese Characters: 沱茶东方之珠七子圆茶
Size: 357
Tea Type: Ripe Pu'erh
External Link: http://www.puercn.com/system/items/photos/000/005/493/thumb/IMG_5815.JPG?1499492402
Your Name:
Email:
Proposed Change/Correction: